Kirjalik tõlge ja lokaliseerimine

Kirjalik tõlge ja lokaliseerimine


Mis on tõlkimise ja lokaliseerimise erinevus?

 

Tõlkimine (Translation)

Tõlkimine oma klassikalises tähenduses on algteksti võimalikult täpne ja sisulähedane edasiandmine sihtkeeles. See on oluline eelkõige juriidilise ja finantsdokumentatsiooni ning tehniliste dokumentide tõlkimisel, kus tuleb äärmisel täpselt järgida originaalteksti sõnastust ning ülesehitust ilma vähemagi muudatuseta. Tõlge peab siiski järgima sihtkeele omapära, selle loogilist ülesehitust ja keelekasutust ning olema soravalt loetav ja üheselt mõistetav.

Pakume tõlketeenust alljärgnevatele tekstiliikidele:
– Tehnilised tekstid: käsiraamatud, kasutusjuhendid, juhised, tootekataloogid, sertifikaadid jms.
– Juriidiline dokumentatsioon: lepingud, põhikirjad, volikirjad, kohtuotsused, määrused jms.
– Finants- ja äridokumentatsioon: aastaaruanded, raportid, statistika, turuanalüüsid, majandusülevaated, börsiteated jms.

Lokaliseerimine (Localization)

Lokaliseerimine on tõlketeenuste alaliik, mida kasutatakse eelkõige turundusmaterjalide, tarkvarade ja nende liideste, kodulehtede ja veebikeskkondade tõlkimisel. Lokaliseerimine kätkeb endas tõlkematerjali lugevale sihtgrupile omaste kultuuriliste iseärasuste ja selle ärikeskkonnale omaste aspektide arvestamist tõlkes. Lauseüksuste üksühene järgimine ei ole primaarne, vaid tähtis on sõnumi edastamine meeldejäävalt ja sihtgrupile omaselt.

Lähtudes kliendi soovist tuleb algtekst mõnikord kirjutada tõlkes osaliselt ringi, et rõhutada just sõnumi seda osa, mis on oluline vastavale sihtgrupile. Seda kasutatakse eelkõige turundus- ja reklaammaterjalide puhul, kus on põhimõtteliselt tegemist võõrkeelse teksti mugandamisega (Transcreation vs Copywriting).

Pakume lokaliseerimisteenust alljärgnevatele tekstiliikidele:
– Turundus- ja reklaammaterjalid: voldikud, infolehed, brošüürid, loosungid jms.
– Arvutitarkvarade liidesed: kasutajaliidesed (UI) ja rakendusliidesed (AI).
– Veebikeskkonnad: e-kaubanduse ja e-õppe platvormid, kodulehed, huvialaportaalid jms.

Loe lähemalt kodulehtede lokaliseerimise kohta SIIT.

Millele tuleb tellimust või hinnapäringut esitades tähelepanu pöörata?

Mettetevi in contatto con noi. - Ei saa aru? Las meie tôlgime.

Hinnapäring