Sügisel seisavad ees järjekordsed vandetõlgieksamid, mis seekord keskenduvad araabia ja hollandi keele õigustõlgete spetsialistide atesteerimisele. Tõlkebüroo NEON ootab oma meeskonnaga liituma kõiki vandetõlke, kes soovivad säästa end tülikast asjaajamisest ja projektijuhtimisest ning keskenduda selle asemel oma põhitööle – tõlkimisele. Meie tõlkebüroo teostab õigustõlkeid juba aastast 2000, mistõttu on see üks meie põhilisi tegevusvaldkondi.

Toome siinkohal täies mahus ära Justiitsministeeriumi poolt 14.juulil 2016 edastatud elektroonilise teadaande

HOLLANDI JA ARAABIA KEELE VANDETÕLGIEKSAMITE TOIMUMISE KOHTA:

11. oktoobril toimub Justiitsministeeriumis (aadressil Tõnismägi 5a) hollandi ja araabia keele vandetõlkide eksami õigusteadmiste test. Õigusteadmiste testi sooritanutel on võimalus 19. oktoobril osaleda keeleteadmiste kontrollis vastavalt spetsialiseerumisele keelesuunal eesti-hollandi/ eesti-araabia ja 24. oktoobril keelesuunal hollandi-eesti/ araabia-eesti. Eksam on võimalik sooritada spetsialiseermisest lähtuvalt nii ühel kui ka mõlemal keelesuunal.

Vandetõlgiks võib saada teovõimeline isik, kes on omandanud vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 2² tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni ning kes on aus ja kõlbeline ning kelle kohta pole teada ühtki muud vandetõlgi seaduse §-is 16 sätestatud vandetõlgiks saamist takistavat asjaolu.

Vandetõlgi eksamil osaleda soovivatel isikutel tuleb esitada eksamikomisjonile avaldus eksamil osalemiseks koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi koopiaga 05. septembriks. Avalduses tuleb märkida kinnitus selle kohta, et ei esine eelpool väljatoodud vandetõlgiks saamist välistavat tingimust ning asjaolu, millise keelesuuna eksamil on soov osaleda. Avaldus tuleb esitada paberkandjal allkirjastatult justiitsministeeriumile aadressil Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn või digitaalallkirjastatult info@just.ee. Eksamikomisjon vaatab avaldused läbi ja otsustab eksamile lubamise. Teade vandetõlgi eksamile lubamise või lubamata jätmise kohta saadetakse isikule vähemalt viis päeva enne eksami toimumist. Eksamile lubamise teates märgitakse ka eksami toimumise täpne koht ja kellaaeg.

Vandetõlgi eksam koosneb kolmest osast: õigus- ja keeleteadmiste kirjalikust kontrollimisest ning kutsesobivusvestlusest.

11.oktoobril toimub esimene eksamiosa – õigusteadmiste kontrollimine. 19. oktoobril toimub keeleteadmiste kontrollimine keelesuunal eesti-hollandi/ eesti-aaabia ja 24. oktoobril keelesuunal hollandi-eesti/ araabia-eesti. Õigusteadmiste kontrollimise eksamiosa eesmärk on kontrollida vandetõlgiks saada sooviva isiku oskust kasutada sobivaid allikaid juriidiliste tekstide tõlkimisel. Õigusteadmisi kontrollitakse valikvastuste või lühivastuseid eeldavate küsimuste vormis ning eksamil on lubatud kasutada arvutit ja teisi abivahendeid.

Õiguseteadmiste kontrolli läbinud isikud pääsevad keeleteadmiste kontrollimisele. Keeleteadmiste kontrollimine koosneb järgmistest osadest:

  1. teksti kirjalik tõlkimine avalduses märgitud tõlkesuunal;
  2. vigadega teksti kirjalik toimetamine avalduses märgitud tõlkesuunal.

Tõlkimistekst ja toimetamistekst on juriidilise sisuga tekstid pikkusega 1800–2000 tähemärki koos tühikutega. Tõlkimine ja teksti toimetamine toimub arvutiklassis, kus iga eksami sooritaja käsutuses on internetiühendusega arvuti. Lubatud on kasutada ka kõiki muid materjale (näiteks sõnaraamatuid, isiklikke märkmeid jms). Tõlkimiseks on aega kaks tundi ja teksti toimetamiseks üks tund. Keeleteadmiste ülesannete lahendamisel tuleb lähtuda Justiitsministeeriumi kodulehel avaldatud tõlkimise ja toimetamise põhimõtetest (http://www.just.ee/et/oiguspoliitika/oiguskeel/tolkenouanded/tolkimise-ja-toimetamisepohimotted)

Vandetõlgi eksami kolmas osa, kutsesobivusvestlus, toimub pärast keeleteadmiste kontrolli eksamiosa tulemuste teatavaks tegemist ja sinna kutsutakse kõik õiguse aluste testi ja keeleteadmiste kontrollimise läbinud isikud.

30.augustil algusega kell 15.00 toimub Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonnas aadressil Tõnismägi 8 (Rahvusraamatukogu kõrval) VANDETÕLGIEKSAMI INFOTUND. Infotunnil räägitakse vandetõlgi kutsest ja vandetõlgi igapäevatööst, selgitatakse vandetõlgi eksami tegemise ja hindamise korda ning antakse nõuandeid vandetõlgi eksamiks valmistumisel.

Kõikide küsimuste korral palun pöörduda Helen Põldsepa poole e-posti aadressil helen.poldsepp@just.ee .

  • Ly