Toimetamine ja keelekorrektuur kui tõlkeprotsessi osa

Toimetamine ja keelekorrektuur kui tõlkeprotsessi osa


Toimetamine ja keelekorrektuur kui tõlkeprotsessi osa

Tõlketekstide toimetamine on oluline osa kvaliteedile orienteeritud tõlkeprotsessist. Reeglina kuulub see sertifitseeritud teenuse juurde, kus tõlkeprotsess koosneb kolmest põhiosast: tõlkimine, erialane ja sisuline toimetamine, keelekorrektuur. Lisaks eelnevale teostab projektijuht tõlkele väljastusülevaatuse enne, kui valmistekst kliendile edastatakse. Väljastusülevaatuse käigus kontrollib projektijuht kas kliendi nõudmisi ja instruktsioone on tõlkeprotsessis järgitud.

Keeletoimetamine kätkeb endas veidi rohkem kui keelekorrektuur. Keelekorrektuuri puhul keskendutakse peamiselt õigekirjanormidele samal ajal kui keeletoimetamisel pööratakse rohkem tähelepanu ka lausestusele ja stiilile.

TOIMETAMISTEENUSE ALALIIGID

Tõlkemaailmas kasutatakse terminit „toimetamine” eelkõige silmas pidades tekstide sisulist ja terminoloogilist toimetamist. Tõlketekste võib toimetada mitmel erineval viisil.

  • Terminoloogiline ja sisuline toimetamine: kasutatakse üldjuhul tõlketeenuse puhul, kus tõlketeksti kontrollitakse originaaltekstist lähtuvalt; oluline on jälgida, et originaalteksti eesmärgipärasus ja mõte on tõlkes edasi antud ning sihtkeeles on kasutatud vastavas valdkonnas käibel olevaid võrdväärseid termineid. Erialatõlgete puhul kasutab sellist toimetamismeetodit tavaliselt erialaspetsialist, mis tähendab, et toimetamisele peab kindlasti järgnema keelekorrektuur väljaõppinud lingvisti või elukutselise toimetaja poolt.
  • Sisuline toimetamine: kasutatakse peamiselt keskmise ja kergema raskusastmega tõlgete puhul tõlketeksti kontrollimiseks originaaltekstist lähtuvalt. Sellega tegeleb reeglina elukutseline toimetaja, kes saab sama hästi hakkama nii sisu kui ka terminite kontrollimisega. Selle teenuse eelduseks on asjaolu, et terminid kooskõlastatakse kliendiga tõlkeprotsessi käigus. Selle teenuse puhul viiakse samaaegselt läbi ka keelekorrektuur.
  • Terminoloogiline toimetamine: rakendatakse peamiselt kogenud elukutselise tõlkija tööde puhul, kes valdab asjaomast teemat ja tunneb terminoloogiat. Terminoloogilist toimetamist viib läbi erialaspetsialist, kes kontrollib terminite paikapidavust vastavas kontekstis.
  • Sõltuvalt tellitud teenusest viiakse teinekord läbi ka pistelist toimetamist, mis tähendab, et tõlge on tehtud mahuka valdkonnapõhise tõlkemälu abil ja kasutades vastava kliendiga kooskõlastatud terminibaasi. See aga eeldab, et tegu on kauaaegse püsikliendiga. Reeglina on sel juhul tõlge kiireloomuline ega kuulu avaldamisele.

 

Mettetevi in contatto con noi. - Ei saa aru? Las meie tôlgime.

Hinnapäring